kutsalkitaplardahazretimehdi

 

İNCİL'DE HZ. MEHDİ (AS)'A İŞARETLERİncil'de ahir zaman ve Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişi ile ilgili, çok sayıda açıklamaya rastlamak mümkündür. Günümüzdeki İncil'in bazı bölümleri bozulmuş olsa da, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerine uygun kısımlarında, Hz. İsa (as)'ın gelişinden önce ve sonra belirecek doğa olayları, toplumsal hadiseler anlatılmaktadır.

 

 

Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi Hz. İsa (as), dünya üzerindeki dinsizliği temsil eden deccal (antikrist) ile çok büyük bir mücadele yürütüp, onu yenecek ve yeryüzünde din ahlakının tam olarak hakim olduğu, kutlu bir dönemin başlamasını sağlayacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine göre Hz. Mehdi (as), Hz. İsa (as) ile buluşacak, ikisi birlikte namaz kılacaklardır. Bir rivayette ise, Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as)'ı tanıyıp halka takdim edeceği nakledilmiştir. Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) belirli bir dönem yeryüzünde birlikte hüküm sürecekler ve deccali fikir sistemini de birlikte yardımlaşarak ortadan kaldıracaklardır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi (as) aynı dönemde -ahir zamanda- birlikte bulunacakları için, tıpkı kıyamet alametleri ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri gibi, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişini haber veren alametler de ortaktır. Aynı dönemi tarif eden bu anlatımlar, hem Hz. Mehdi (as)'ın hem de Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişinin işaretleridir. İncil'de yer alan söz konusu haberlerin doğruluğundan kesin olarak emin olamasak da, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in sahih hadisleri ile son derece mutabık açıklamalar olmaları dikkat çekicidir.

Bu benzerlikler göz önünde bulundurulduğunda, İncil'e göre de, ahir zaman tariflerinin hemen hepsinin, birbiri peşi sıra günümüzde ortaya çıktığını görmekteyiz. Böylece içinde yaşadığımız zamanın, Hz. Mehdi (as)'ın çıkması beklenen dönem olduğunu, başta İslami kaynaklar olmak üzere, Tevrat ve İncil'e dayanarak da söylemek mümkündür.


İNCİL'DE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN
ÖNCEKİ DÖNEM

Hz. Mehdi (as)'ın geleceği dönemi tarif eden ahir zaman alametleri, aynı zamanda Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci gelişinin de alametleridir. İncil'de de ahir (son) zaman olarak anlatılan bu dönem, kimi zaman açık ifadelerle, kimi zaman da işari anlatımlarla açıklanmaktadır. İncil'deki bu ifadelere bakıldığında, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önceki bu dönemde, ahlaki ve sosyal bir bozulma yaşanacağı, büyük savaşların olacağı, dehşet veren felaketlerin vuku bulacağı, gökyüzünde sıradışı olayların meydana geleceği, insanların din ahlakından uzaklaşacakları, adaletsizlik ve haksızlığın yaygınlaşacağı, samimi olarak iman edenlerin baskı göreceği, huzur ve güvenliğin yerini kargaşa ve tedirginliğin alacağı görülmektedir. Ayrıca ahir zamanın özelliği olarak, her çağda rastlanabilen ahlaki bozukluklar, bu dönemde en yaygın ve en şiddetli olarak yaşanacaktır.

İncil'deki bu alametlerden bir kısmı şöyledir:

 

1. Dinsizliğin yaygınlaşması:

O zaman birçok kişi imandan sapacak... (Matta, 24:10)

... Son zamanlarda bazıları... imandan dönecek. (Pavlus'tanTimoteos'a I. Mektup, 4:1)

... İmandan dönüş başlamadıkça... o gün gelmeyecektir. (Pavlus'tan Selaniklilere II. Mektup, 2:3)

... "Dünyanın son günlerinde... Allah'sızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır."(Yahuda'nın Mektubu, 1:18)

Şunu bil ki son günlerde... gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 8)

Yazılmış olduğu gibi: "Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Allah'ı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile!" (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 3:10-12)

Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur. (Petrus'un II. Mektubu, 2:19)

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz], Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk etti... Allah'ın buyruğunu bildikleri halde, bu kötü davranışları yalnız yapmakla kalmıyor, yapanları da onaylıyorlar. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:28, 32)

 

2. Yaratılışın inkar edilmesi, pagan felsefelerin savunulması:

Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar. (Petrus'un II. Mektubu, 3:5)

Ölümsüz Allah'ın Yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler... Allah'la ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaratan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler [Allah'ı tenzih ederiz]. Oysa Allah sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:23-25)

Ne var ki, eskiden Allah'ı tanımadığınız zamanlarda, gerçek olmayan ilahlara kölelik ettiniz. Şimdiyse Allah'ı tanıdınız [Allah'ın varlığının delillerini gördünüz]... Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? (Pavlus'tan Galatyalılara Mektup, 4:8-9)

Allah'ı bildikleri halde O'nu Allah olarak yüceltmediler [Allah'ı tenzih ederiz], O'na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:21-22)

 

3. Allah'a şirk koşmanın yaygınlaşması:

Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. (Vahiy, 9:20)

Son zamanlarda bazıları imandan irtidat edip (dinden çıkıp), aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1)

Ölümsüz Allah'ın Yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler... Allah'la ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaratan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler [Allah'ı tenzih ederiz]... (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:23-25)

... Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için... öğreten Balam'dı. (Vahiy, 2:14)

 

4. Allah'ın emir ve yasaklarına uymamaları ve engelleyici olmaları:

... Rab'bin yetkisini hiçe sayıyorlar... (Yahuda'nın Mektubu, 1:8)

... Günaha doymazlar... (Petrus'un II. Mektubu, 2:14)

Vay halinize, ey Yasa [Allah'ın emir ve yasaklarının] uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. (Luka, 11:52)

 

5. Dini değerlere saygının kalmaması:

... Yüce varlıklara sövüyorlar... Bu kişiler anlamadıkları herşeye sövüyorlar. Öte yandan, akıldan yoksun hayvanlar gibi iç güdüleriyle anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor. (Yahuda'nın Mektubu, 1:8-10)

 

6. Dini, menfaatlerine alet eden kişilerin ortaya çıkması:

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar... (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3-4)

Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. (Matta, 24:11)

İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın! Birçokları, 'Mesih benim' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.' (Matta, 24:3-5; Markos, 13:3-5)

Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada' derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size, 'İşte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. 'Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın. (Matta, 24:23-26; Markos, 13:21-22)

... Sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi... Gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Birçokları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler... (Petrus'un II. Mektubu, 2:1-3

 

7. Dinin özünden uzaklaşmaları, bidatlara uymaları:

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar... Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3-4)

Son zamanlarda bazıları... Allah'ın iman eden ve gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1, 3)

Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Allah'ın sözünü geçersiz kılıyorsunuz [Allah'ı tenzih ederiz]. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. (Markos, 7:13)

 

8. Fitnelerin artması:

... Aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar... gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Birçok kişi de onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna leke sürülecektir. (Petrus'un II. Mektubu, 2:1-2)

İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline! Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline! (Matta, 18:7; Luka, 17:1)

O zaman birçok kişi imandan sapacak... kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. (Matta, 24:10, 12)

Bu küstah, dik başlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar... Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar... Günaha doymazlar. Kararsız kişileri ayartırlar... (Petrus'un II. Mektubu, 2:10-14)

 

9. Batıl inançların yaygınlaşması:

... Büyü... yapmaktan da tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)

 Son zamanlarda... aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1)

 Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar... (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3)

 

10. Münafıkların artması:

... Son günlerde... hain, aceleci, kendini beğenmiş, Allah'tan çok eğlenceyi seven, Allah yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 4-5)

Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni çarpıtmak isteyenler vardır. (Pavlus'tan Galatyalılara Mektup, 1:6-7)

 

11. Samimi olarak iman edenlerin baskı görmesi:

 

Benim adımdan [Hz. İsa (as)'ın adından] ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız... Anne babalarınız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek... Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. [Hz. Mehdi (as) ve talebeleri de bu şekilde zorluk çekecekler.] (Luka, 21:12, 16-19)

Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan [Hz. İsa (as)'ın adından] ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. (Matta, 24:8-9)

... İnsanlar sizi mahkemelere verecekler... Benden ötürü valilerin ve kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz... Benim adımdan [Hz. İsa (as)'ın adından] ötürü herkes sizden nefret edecek... (Markos, 13:9, 13)

... Size Peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldüreceksiniz... Kimini kamçılayacak [eziyet edecek], kentten kente kovalayacaksınız. (Matta, 23:34)

[Hz. İsa (as):] "Benim yüzümden [Allah rızası için bana uyduğunuzdan dolayı] insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan Peygamberlere de böyle zulmettiler." (Matta, 5: 11-12)

[Hz. İsa (as):] "İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecekler... sizi kamçılayacaklar [eziyet edecekler]. Benden ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan dolayı] valilerin, kralların önüne çıkarılacaksınız... (Matta, 10:16-18)

 

 

12. Depremlerin artması:

... Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir... depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Matta, 24:6-8)

Şiddetli depremler... olacak. (Luka, 21:11)

... Günler gelecek ki, o vakit burada yıkılmadık taş üstünde taş kalmayacaktır. (Luka, 21:6)

Öylesine büyük bir deprem oldu ki, insan yeryüzünde oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Büyük kent üçe bölündü. Uluslara ait kentler de yerle bir oldu. (Vahiy, 16:18-19)

... Yer yer depremler... olacak. (Markos, 13:8)

 

13. Kıtlık olması:

... Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir... yer yer kıtlıklar... olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Matta, 24:6-8)

... Yer yer kıtlıklar... olacak. (Luka, 21:11)

... Kıtlıkla... ölüm saçmak için... yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. (Vahiy, 6:7)

... Kıtlıklar olacak. (Markos, 13:8)

   

14. Kasırga ve tsunami dalgalarının olması:

... Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. (Luka, 21:25)

 

15. Volkan patlamalarının olması:

... Onda gökler büyük gürültü ile zeval bulacaklar ve unsurlar yanarak eriyecekler, yer ve onda olan işler yanıp biteceklerdir. (Petrus'a II. Mektup, 3:10)

Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlu'nun [Hz. İsa (as)'ın] ortaya çıkacağı gün [gelişi öncesinde] durum aynı olacaktır. (Luka, 17: 28-30)

 

16. Fırtına ve şimşeklerin artması:

... O zaman gök gürlemeleri ve uğultular işitildi, şimşekler çaktı ve yer sarsıldı. (Vahiy, 8:5)

O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı ve şiddetli bir dolu fırtınası koptu. (Vahiy, 11:19)

Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun [Hz. İsa (as)'ın] günlerinde [gelişi öncesinde] de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. (Luka, 17:26-27)

 

17. Şiddetli dolu yağışının olması:

İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık kırk kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki... (Vahiy, 16:21)

 

18. Doğal afetlerle yeryüzü şekillerinin değişmesi:

Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. (Vahiy, 16:20)

... Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. (Vahiy, 6:14)

 

19. Toprak kaymalarının olması:

Dağlara, kayalara, "Üzerimize düşün!" dediler... (Vahiy, 6:16)

 

20. Gökyüzünde olağanüstü olayların yaşanması:

 ... Onda gökler büyük gürültü ile zeval bulacaklar... (Petrus'a II. Mektup, 3:10)

... Gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka, 21:11)

Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı... (Vahiy, 6:14)

 

21. Meteor yağmurlarının olması:

İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. (Vahiy, 6:13)


22. Güneş ve Ay'da alametler belirmesi:

Güneş'te, Ay'da ve yıldızlarda belirtiler görülecek... (Luka, 21:25)

 

23. Kuraklık olması:

... Güneş'e, insanları ateşle yakıp kavurma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. (Vahiy, 16:8-9)

 

24. Yangınların artması:

... Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. (Vahiy, 8:7)

 

25. Salgın hastalıkların olması:

... Salgın hastalıklar... olacak. (Luka, 21:11)

... Vebayla... ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. (Vahiy, 6:7)

Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman... gönülleri ve yürekleri denetleyenin Ben olduğumu bilecekler... (Vahiy, 2:23)

 

26. Çekirgelerin musallat olması:

Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de, yalnız alınlarında Allah'ın mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi. (Vahiy, 9:3-4)

O günlerde... çekirgelerin görünümü, savaşa hazırlanmış atlara benziyordu... Kanatlarının sesi savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu... insanlara beş ay zarar verecek güce sahiptiler. (Vahiy, 9:6-10)

 

27. Savaşlar ve büyük deniz kazalarıyla denizlerde canlılığın tahrip olması:

... Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki canlı yaratıkların üçte biri öldü... (Vahiy, 8:8-9)

... Deniz, ölü kanına benzer bir kana dönüştü ve içindeki bütün canlılar öldü. (Vahiy, 16:3)

 

28. İnsanlara dehşet veren felaketlerin yaşanması:

Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak... (Luka, 21:26)

Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. (Vahiy, 6:15)

 

29. (Keban Barajı ile) Fırat Nehri'nin suyunun azalması:

Altıncı melek tasını büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. (Vahiy, 16:12)

 

30. Büyük savaşların olması:

Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak... Bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Markos, 13:7-8)

Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak... (Matta, 24:6-7)

"Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra [Hz. İsa (as)] onlara şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak." (Luka, 21:9-10)

 

31. Dünyada barışın ortadan kalkması:

... Dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar... (Vahiy, 6:4)

 

32. İsyan olaylarının artması:

... İsyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez. (Luka, 21:9)

 

33. Bozgunculuk, bölücük yapanların artması:

Size demişlerdi ki: "Dünyanın son günlerinde... Allah'sızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır." Bunlar bölücü... kişilerdir. (Yahuda'nın Mektubu, 1:18-19)

Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim. (Luka, 12:51-52)

Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak... (Luka, 12:52)

 

34. Kin ve düşmanlığın artması:

 Kardeş kardeşini, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecek. (Markos, 13:12)

... İnsanlar birbirlerini boğazlayacaklar... (Vahiy, 6:4)

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz], Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:28-29)

 

35. İbadet yerlerinin yıkılması:

Bazı kişiler mescidin nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!" dedi. (Luka, 21:5-6)

 

36. Ölümlerin artması:

... Bunlara kılıçla, kıtlıkla, vebayla ve yeryüzünün vahşi hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. (Vahiy, 6:7)

... Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. (Elçilerin İşleri, 2:19)

 

37. Savaşlarda teknolojik araç ve silahların kullanılması:

... Ateş, gökyakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu... Bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten, bu üç beladan [insanlar] öldü. Atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının başıyla zarar verirler. (Vahiy, 9:17-19)

 ... Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim... (Luka, 12:49)

 

38. Cinayetlerin yaygınlaşması:

Adam öldürmekten... tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)

Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek. (Matta, 10:21)

 

39. Fuhuşun yaygınlaşması:

... Fuhuş... yapmaktan da tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)

... Gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyorlar... (Yahuda'nın Mektubu, 1:8)

Gözleri zinayla doludur... (Petrus'un II. Mektubu, 2:14)

... Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. (Vahiy, 2:20-21)

 

40. Evlilik dışı ilişkilerin artması:

Son zamanlarda bazıları imandan irtidat edip (dinden çıkıp), aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler... evlenmeyi men edecekler... (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1-3)

 

41. Hırsızlığın artması:

... Hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)


42. Sahtekarlığın artması:

... Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. (Petrus'un II. Mektubu, 2:13)

... Kötüler ve sahtekarlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:13)

... Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, başkalarını kendi çıkarları için överler. (Yahuda'nın Mektubu, 1:16)

 

43. Vicdanların körelmesi:

Son zamanlarda... yalan söyleyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1-2)

Bu konuda söyleyecek çok sözümüz var, ama kulaklarınız uyuştuğu için anlatmak zor. (İbranilere Mektup, 5:11)

 

44. Ahlaksız ve amaçsız yaşamaları:

Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler... (Yahuda'nın Mektubu, 1:13)

Onlar İsa'ya "Bu olaylar nerede olacak...?" diye sordular. O da "Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek." dedi. (Luka, 17:37; Matta, 24:28)

Bu yüzden Allah, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:24)

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz], Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:28)

... Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve yüzkarasıdırlar. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. (Petrus'un II. Mektubu, 2:13)